Порядок оформлення запитів

УКРАЇНА

 

АРЦИЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м.Арциз

 

25. 08. 11                                                                                  №379/А-2011

 

 

Зареєстровано в Арцизькому районному

управлінні юстиції

30 серпня 2011 року за №5/168

 

 

Про питання виконання Закону України

«Про доступ до публічної інформації» в

Арцизькій районній державній адміністрації

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», пункту 2 Указу Президента України від 05 травня 2011 року №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної  інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади», на виконання розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 01 липня 2011 року № 506/А-2011 «Про питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Одеській обласній державній адміністрації», з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації:

1. Затвердити Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Арцизька районна державна адміністрація (додається).

2.Установити, що Арцизька районна державна адміністрація:

2.1 Є розпорядником інформації, яка отримана або створена в процесі здійснення Арцизькою районною державною адміністрацією своїх повноважень та яка перебуває у володінні Арцизької районної державної адміністрації.

2.2 Не є розпорядником на інформації за запитами на інформацію:

- стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

- стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

3. Визначити відділ діловодства та контролю апарату райдержадміністрації структурним підрозділом, який забезпечує доступ до публічної інформації, що надходить до Арцизької районної державної адміністрації.

4. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 липня 2011 року №327/А-2011 « Про питання виконання Закону України  «Про доступ до публічної інформації» в

Арцизькій районній державній адміністрації».

5. Розпорядження набирає чинність з моменту реєстрації в районному управлінні юстиції.

6.Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату  районної державної адміністрації.

7. Редакції газети «Арцизькі вісті» (Думбрава А. С.) опублікувати дане розпорядження. .

 

Голова районної

державної адміністрації                    О.М.Малєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Арцизької районної

державної адміністрації

25. 08. 2011 №379/А-2011

 

Порядок

складання та подання запитів на публічну інформацію,

 розпорядником якої є Арцизька районна державна адміністрація

 

1.Загальні положення

1.1Цей порядок розроблений відповідно до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 01 липня 2011 року №506/А-2011 «Про питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Одеській обласній державній адміністрації» з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Права на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

1.2 У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

1.3Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Арцизька районна державна адміністрація.

 1.4 Доступ до публічної інформації Арцизької районної державної адміністрації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.5Запитувачами публічної інформації (далі запитувач) відповідно до закону є фізичні, юридичні особи та об»єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

1.6 Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян».

2.Складення та подання запитів на публічну інформацію

2.1 запитувач має право звернутися до Арцизької районної державної адміністрації із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причин подання запиту.

2.2 Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

2.3 Запит на отримання публічної інформації подається до Арцизької районної державної адміністрації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

Систему обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Арцизької районної державної адміністрації, розміщена на веб-сайті http://artsyz-rda.odessa.gov.ua

Запит може бути поданий: rda@arciz.odessa.gov.ua  

На поштову адресу 68400, Одеська область, м.Арциз, вул.Соборна,46

На електрону адресу 

Телефаксом 04845 3-17-42;

За телефоном 04845 3-14-63.

2.4 письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форму на інформацію (далі - форма запиту) наведену у додатку.

2.5. Запит на інформацію повинен мстити:

прізвище, ім.»я, по-батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв»язку , якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

2.6.Форми запиту розміщуються на офіційному веб-сайті Арцизької районної державної адміністрація та інформаційному стенді адмінбудинку Арцизької районної державної адміністрації.

2.7 Запит може заповнити форми запиту безпосередньо на веб-сайті Арцизької районної державної адміністрації.

2.8. У формах запиту запитувачеві надає можливість вибрати форму надання відповіді-поштою, телефаксом, електронною поштою.

2.9. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до відділу діловодства та контролю апарату райдержадміністрації (далі – відділ).

2.10.У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо0 запитувач може подати письмовий запит, його оформлює головний спеціаліст відділу, який організовує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Арцизька районна державна адміністрація. Із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону. Копія такого запиту надається запитувачу.

2.11 Запит може бути поданий до структурних підрозділів Арцизької районної державної адміністрації або посадовим особам, які організовують доступ до публічної інформації, якою володіє Арцизька районна державна адміністрація, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2.12 На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Арцизької районної державної адміністрації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Керівник апарату

райдержадміністрації                                             В. М. Ткаченко

 

 

Додаток

до Порядку складення та подання

запитів на публічну інформацію,

розпорядником якої є Арцизька

районна державна адміністрація

 

Ф О Р М А

запиту на інформацію

 

Розпорядник інформації

Арцизька районна державна адміністрація

(68400 Одеська область м.Арциз, в.Орджонікідзе 46)

Запитувач

Прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб, найменування організації,

Прізвище, ім’я, по-батькові представника організації - для юридичних осіб, осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи

(поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України

«Про доступ до публічної інформації» надати

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у зазначений законом строк

(необхідне зазначити):

на поштову адресу

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

телефаксом

 

за телефоном

 

електронною поштою

 

особисто

 

 

___________  _____________

(дата)                            (підпис)

 

 

Контактний телефон

Зазначити номер телефону

Дата запиту

 

 

Зареєстровано                                    Запит направлено за призначенням

 

Арцизька районна державна адміністрація            ______________________

Структурний підрозділ Арцизької

районної державної адміністрації

 

Реєстраційний номер ________________________________

Дата реєстрації _____________________________________

 

Відмітка про виконання _______________________________________________________________

Ф О Р М А

запиту на інформацію

 

Розпорядник інформації

Арцизька районна державна адміністрація

(68400 Одеська область м.Арциз, в.Орджонікідзе 46)

Запитувач

Прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб, найменування організації,

Прізвище, ім’я, по-батькові представника організації - для юридичних осіб, осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи

(поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України

«Про доступ до публічної інформації» надати

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у зазначений законом строк

(необхідне зазначити):

на поштову адресу

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

телефаксом

 

за телефоном

 

електронною поштою

 

особисто

 

 

___________  _____________

(дата)               (підпис)

 

 

Контактний телефон

Зазначити номер телефону

Дата запиту

 

 

Зареєстровано                                    Запит направлено за призначенням

 

Арцизька районна державна адміністрація            ______________________

Структурний підрозділ Арцизької

районної державної адміністрації

Реєстраційний номер ________________________________

Дата реєстрації _____________________________________

 

Відмітка про виконання _______________________________________________________________