ПОЛОЖЕННЯ про громадську раду при Арцизькій районній державній адміністрації

 

 

СХВАЛЕНО

на засіданні громадської ради при Арцизькій  райдержадміністрації

Протокол від  18 травня   2018 р. № 1

 

    Голова громадської ради

   ____________________      Ладо І.А.

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську раду при Арцизькій районній державній адміністрації 

 

 

1.    Громадська рада при Арцизькій райдержадміністрації (далі — громадська рада) є  тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним у відповідності до Постанови КМУ № 996 від 03.11.2010 р. для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

 

2.    У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду.

Положення про громадську раду погоджується з райдержадміністрацією, при якій вона утворена, та схвалюється на її засіданні.

 

3.    Основними завданнями громадської ради є:

•   створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

•   здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади;

•   сприяння врахуванню райдержадміністрацією громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

 

4.     Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1)  готує та подає райдержадміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2)  готує та подає райдержадміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3)  подає райдержадміністрації обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи райдержадміністрації;

4)  проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

5)  здійснює громадський контроль за врахуванням райдержадміністрацією пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6)  інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання через засоби масової інформації та в інший прийнятний спосіб;

7)  збирає, узагальнює та подає райдержадміністрації інформацію про

пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8)  організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

9)  готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5.   Громадська рада має право:

1)утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2)залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3)організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4)  отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5)отримувати від райдержадміністрації проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

 

6.   До складу громадської ради можуть бути обрані представники 
громадських   об’єднань,   релігійних,   благодійних  організацій,
творчих  спілок,  професійних  спілок  та їх об’єднань, асоціацій,
організацій  роботодавців  та  їх  об’єднань,  недержавних засобів
масової  інформації (далі - інститути громадянського суспільства),
які  зареєстровані  в установленому порядку і провадять діяльність
на території України.

 

7.   Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.

Строк повноважень складу громадської ради — два роки.

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

 

8.    Для формування складу громадської ради райдержадміністрація утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства та райдержадміністрації, при якій утворюється громадська рада.

        Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів райдержадміністрація в обов'язковому порядку оприлюднює через засоби масової інформації, в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються: 
   -  рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими  документами інституту громадянського суспільства про делегування для участі в  установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради; 
    - біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;
 - копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
  - інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як  володільцем бази персональних даних його членів згоди  делегованого  ним представника на обробку його персональних даних; 
- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані  програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих  пропозицій  і  зауважень з питань формування та реалізації  державної політики у відповідній сфері та інформування про  них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року,–за період діяльності);
- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону. 

        За 30 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що райдержадміністрація повідомляє через засоби масової інформації та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія.

Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради райдержадміністрація оприлюднює через засоби масової інформації та в інший прийнятний спосіб.

 

9.    Райдержадміністрація затверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

 

10.  Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

•  систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);

•  повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;

•  скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

•   неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

•   подання членом громадської ради відповідної заяви.

 

11.  Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів

ради шляхом рейтингового голосування.

Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади.

Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав передбачених Положенням про громадську раду.

 

12.  Голова громадської ради:

-   організовує діяльність громадської ради;

-   скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

-   підписує документи від імені громадської ради;

-   представляє громадську раду у відносинах з органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

-   може брати участь у засіданнях колегії райдержадміністрації.

 

13.  Функції секретаря громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу у зв'язках з громадськістю райдержадміністрації, який не є членом громадської ради.

 

14.  Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів

Засідання громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник райдержадміністрації.

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

 

15.  Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду райдержадміністрацією.

Рішення райдержадміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення через засоби масової інформації та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

 

16.  Громадська      рада інформує райдержадміністрацію та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку в спеціально створеній рубриці «Громадська рада» на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

 

17.    Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює райдержадміністрація.

 

18.    Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.