29.04.2020

Допомога по частковому безробіттю на період карантину

 

28.04.2020 набула чинності Постанова кабінету Міністрів України від 22.04.2020 №306, якою затверджено Порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Допомога по частковому безробіттю на період карантину надається центром зайнятості застрахованим особам, з якими роботодавцем оформлено трудові відносини (крім осіб, які отримують пенсію), у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності за зверненням роботодавця для її виплати працівникам, з якими не припинено трудові відносини.

Допомога по частковому безробіттю на період карантину надається за кожну годину, на яку працівникові скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, з розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду. Розмір допомоги не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

Сума допомоги по частковому безробіттю на період карантину надається роботодавцям на строк зупинення (скорочення) діяльності та протягом 30 календарних днів після завершення карантину в разі сплати роботодавцем єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом шести місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності.

Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину здійснюється роботодавцем, з яким оформлено трудові відносини (крім осіб, які працюють у роботодавця за сумісництвом).

Фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину може здійснюватися в межах коштів, передбачених на такі цілі в бюджеті Фонду, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Відповідно до п.9 Порядку роботодавець для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину звертається до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (центр зайнятості), за місцем реєстрації його як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та подає такі документи:

- заяву у довільній формі, в якій зазначається інформація про належність роботодавця до суб'єктів малого або середнього підприємництва відповідно до Господарського кодексу України та до якої додаються засвідчені роботодавцем копії підтредних документів щодо середньої кількості працівників та доходу роботодавця за календарний рік, що передує року подання до центру зайнятості документів передбачених цим пунктом

- копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності

- відомості про працівників (П.І.П., реєстаційний номер облікової картки платника податків або серія номер паспорту для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від номера облікової картки платника податків) у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю

- довідку видану ДПС про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за останні шість місяців, що передують даті зупинення діяльності

Фахівці центру зайнятості після отримання пакету документів реєструють та ретельно перевіряють на відповідність вимогам п.9 Порядку.

У разі подання неповного пакету документів або наявності в окремих документах помилок центр зайнятості письмово повідомляє про це роботодавця протягом 3 робочих днів з дня отримання документів.

Після доповнення або допрацювання документів роботодавець має право повторно звернутися до центру зайнятості протягом 5 робочих днів.