Програма утворення (оновлення) містобудівної документації територій та містобудівного кадастру Арцизького району на 2019- 2020 роки

ПРОГРАМА

  утворення (оновлення) містобудівної документації територій та містобудівного кадастру Арцизького району на 2019- 2020 роки 

 

 1.ПАСПОРТ

програми утворення (оновлення) містобудівної документації територій  та містобудівного кадастру Арцизького району на 2019- 2020 роки  

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ містобудування, архітектури, житлово- комунального господарства та розвитку інфраструктури Арцизької районної державної адміністрації

2.

Розробник програми

Відділ містобудування, архітектури, житлово- комунального господарства та розвитку інфраструктури Арцизької районної державної адміністрації

3.

Співрозробники програми (у разі наявності)

-

4.

Відповідальний виконавець програми

Відділ містобудування, архітектури, житлово- комунального господарства та розвитку інфраструктури Арцизької районної державної адміністрації

5.

Учасники програми (співвиконавці)

Райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування

6.

Терміни реалізації програми

2019-2020 роки

6.1.

Етапи виконання програми

І етап – 2019-2020 роки

 

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Обласний

Сільські

 

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

 

1 892,144 грн.

 

у тому числі:

 

8.1.

кошти місцевих бюджетів

1 892,144

 

 

 

2. Нормативне  обґрунтування

Відповідно до статті 22 Закону України ,,Про регулювання містобудівної діяльності” в районі необхідно створити та вести містобудівний кадастр. Містобудівний кадастр ведеться щодо всіх населених пунктів та територій за їх межами і містить систему даних про належність територій до відповідних функціональних зон, їх сучасне та перспективне призначення, екологічну, інженерно-геологічну ситуацію, стан забудови та інженерного забезпечення, характеристики будинків і споруд на землях усіх форм власності. Містобудівний кадастр є невід'ємною частиною державної системи кадастрів.

Містобудівний кадастр призначений для забезпечення державних органів, органів місцевого самоврядування, громадян і юридичних осіб України, а також юридичних та фізичних осіб іноземних держав необхідною інформацією та збільшення інвестиційної привабливості регіону.

Програма спрямована на вирішення питань фінансування робіт та проведення основних заходів зі створення та ведення містобудівного кадастру на районному рівні.

Програма розроблена відповідно до вимог Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, постанов Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 556 „Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастром” та від 25 травня 2011 року № 559 „Про містобудівний кадастр”.

 

3. Загальні положення

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” вперше створив законодавчі підстави для функціонування містобудівного кадастру.

Містобудівний кадастр є складовою частиною державної системи кадастрової документації, яка містить відомості про земельні, водні, лісові та інші ресурси і забезпечує єдність обліку й контролю за використанням природних ресурсів. Вирішуючи однакові з іншими кадастрами завдання, містобудівний кадастр має свої характерні особливості, які обумовлюються інфраструктурою та екологічною ситуацією.

Містобудівний кадастр передбачає створення динамічної бази даних про існуючу забудову в населених пунктах з конкретизацією розміщення об’єктів на певній території чи земельній ділянці.

Містобудівний кадастр буде базуватися на картографічній основі у системі координат УСК-2000. Також він матиме наповнення з інших кадастрів для визначення охоронних зон, меж земельних ділянок та координат об’єктів, а також міститиме базу нормативних показників забудови.

Програма передбачає основні заходи, спрямовані на створення та функціонування в районі служби містобудівного кадастру.

У Програмі вживаються терміни в такому значенні:

містобудівний кадастр – державна система зберігання та використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційних ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів;

інформаційні ресурси системи містобудівного кадастру - затверджена містобудівна, проектна та планувальна документація, склад і зміст якої визначено законодавством України у сфері містобудівної діяльності та будівельними нормами, метадані про цю документацію та електронні копії містобудівної, проектної та планувальної документації, що вводяться і зберігаються в базах даних інформаційної системи містобудівного кадастру, бази геопросторових даних єдиної цифрової топографічної основи території, реєстри адрес, вулиць та інших поіменованих об’єктів, профільні набори геопросторових даних із земельного та інших видових (галузевих) кадастрів, містобудівні норми і регламенти, інші документи та масиви документів, що підлягають реєстрації та обліку в системі містобудівного кадастру відповідно до законодавства;

публічні інформаційні ресурси містобудівного кадастру - відкрита електронна топографічна основа та частина відкритих інформаційних ресурсів містобудівного кадастру, до якої відповідно до Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності” забезпечується загальна доступність шляхом розміщення на веб-сайтах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації.

 

4.Визначення проблеми на розв’язанням якої спрямована програма

Заходи Програми спрямовані на забезпечення містобудівної політики та організацію містобудівних процесів на території Арцизького району  Одеської області на сучасних принципах та відповідно до діючих законодавчих норм, які передбачають, зокрема, наявність актуалізованої містобудівної документації, безумовне дотримання її положень у процесі господарської діяльності та утворення системи містобудівного кадастру, як ефективного інструменту забезпечення містобудівних процесів.

Наявність містобудівної документації визначає особливості та напрямки використання територіальних ресурсів, режими забудови територій та землекористування, прогнозує інвестиційну спроможність територій, встановлює функціональне призначення територій, передачу (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб тощо.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», який набрав чинності 12 березня 2011 року, сформував нові законодавчі умови для провадження містобудівної діяльності у регіонах та на місцях, підвищив статус містобудівної документації, визначив потребу щодо утворення системи містобудівного кадастру. Саме наявність містобудівної документації безпосередньо впливає на зміст та характер соціально-економічних, містобудівних та інвестиційних процесів.

Враховуючи потребу у наявності в Арцизького району  Одеської області належної містобудівної документації, дана Програма спрямована на забезпечення актуалізованою, розробленою відповідно до сучасних законодавчих вимог та соціально-економічних умов містобудівною документацією.

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено, що містобудівна документація - це затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій.

Відповідно до частини 1 статті 16 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» до містобудівної документації на місцевому рівні належать генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій і детальні плани територій.

Відповідно до частини 1 статті 18 плани зонування територій розробляються на основі генеральних планів населених пунктів (у його складі або як окремий документ). Разом з тим, частиною 1 статті 19 зазначеного закону встановлено, що детальні плани територій в межах населених пунктів уточнюють положення генеральних планів населених пунктів та визначають планувальну організацію і розвиток території.

 

 

Таким чином, у разі відсутності актуалізованої містобудівної документації, розробленої на оновленій топографо-геодезичній основі - та/або генеральний план населеного пункту, стає неможливим розроблення іншої містобудівної документації, яка безпосередньо визначає умови і режим використання територій та їх функціональне призначення, конкретизує умови, обмеження та особливості забудови - планів зонування та детальних планів територій.

Оновлення топографо-геодезичної основи для подальшої розробки містобудівної документації є обов'язковою вимогою частини 3 статті 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»: містобудівна документація розробляється на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об'єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру.

Частиною 3 статті 24 та частиною 1 розділу V "Прикінцеві положення" Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» встановлено, що з 1 січня 2015 року у разі відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог цього Закону, передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється. Поряд з тим, відповідно до частини 4 зазначеної статті закону зміна цільового призначення земельної ділянки, яка не відповідає плану зонування території та/або детальному плану території, також забороняється.

У свою чергу, положення містобудівної документації, її планувальні рішення, інформаційні ресурси і електронні бази геопрострових даних, створені на її підставі, слугують основою утворення та ведення містобудівного кадастру на базовому (місцевому) рівні. Таким чином, наявність актуалізованої, оцифрованої містобудівної документації місцевого рівня визначає можливості утворення, ведення та розвитку системи містобудівного кадастру.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» сформував такі законодавчі вимоги, що у разі відсутності відповідної містобудівної документації на призупиниться інвестиційна діяльність та містобудівні процеси. У зв'язку з цим стратегічним завданням даної Програми є першочергове забезпечення міста містобудівною документацією, розробленою на нових нормативних підставах.

На виконання положень статті 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» була прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр», якою затверджено Положення про містобудівний кадастр, Типове положення про Службу містобудівного кадастру з визначенням структури, порядку створення, функціонального призначення містобудівного кадастру в системі управління.

Відповідно до норм чинного законодавства Кабінетом Міністрів України та Мінрегіоном України поставлено завдання здійснити організаційні заходи щодо утворення і забезпечення функціонування служб містобудівного кадастру на базовому рівні.

Утворення відповідної геоінформаційної системи містобудівного кадастру має стати інтегрованим корпоративним рішенням, яке базується на сучасних геоінформаційних технологіях з утворенням центрального сховища даних (з включенням в єдину систему інформаційних ресурсів даних галузевих кадастрів, містобудівних кадастрів районного та міського рівня та іншої, обумовленої законодавством інформації) і визначенням єдності організаційних, технічних та технологічних принципів будування геоінформаційних підсистем різного рівня.

Ведення містобудівного кадастру здійснюється службами містобудівного кадастру шляхом формування і актуалізації інформаційних ресурсів містобудівного кадастру відповідного рівня після отримання, систематизації, узагальнення та реєстрації відомостей і документів, що надійшли від базових суб'єктів містобудівного кадастру, рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо планування і забудови території та результатів містобудівного моніторингу.

З метою реалізації державної політики у сфері містобудування постає необхідність запровадження комплексного підходу до вирішення питання щодо утворення містобудівного кадастру - державної системи зберігання і використання геопрострових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно- геологічні умови; інформаційних ресурсів державних будівельних норм, стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, що дозволить реалізувати стратегію розвитку області, закладену на певний строк.

Утворення та розвиток системи містобудівного кадастру є новацією у сфері містобудівної політики, що потребує активізації робіт у цьому напрямку відповідно до завдань, визначених містобудівною реформою у державі та заходами щодо забезпечення впровадження положень Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

5.Мета і завдання Програми

               Метою та завданнями Програми є: 
- забезпечення комплексності, повноти та достовірності даних системи містобудівного кадастру для прийняття управлінських рішень щодо формування безпечного середовища життєдіяльності населення, захисту території від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, запобігання надмірній концентрації на певній території населення та об'єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, ефективне і надійне функціонування об'єктів будівництва та інженерно-транспортної інфраструктури, охорону та раціональне використання природних ресурсів і територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об'єктів історико-культурної спадщини, земель сільськогосподарського призначення, водних ресурсів і лісів в інтересах сталого розвитку території. 

- інформаційне забезпечення суб’єктів містобудівної діяльності на відповідній території;

- надання документів для підтвердження стану та якості об’єктів, як джерела даних для розвитку ринку нерухомості;

- проведення моніторингу динамічних процесів у складі, стані і характеристиці об’єктів;

- організація захисту інформації містобудівного кадастру від природних, техногенних і кримінальних загроз, запобігання можливим порушенням встановленого порядку обробки та використання інформації (витік, спотворення, викрадення, знищення, модифікація, несанкціоноване копіювання та інше втручання до інформаційної системи).

- підготовка роз’яснень та аналітично-довідкової інформації з питань виконання делегованих повноважень органами місцевого самоврядування.

6. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Необхідно зазначити, що сучасні зміни в економічних відносинах створюють відповідний територіальний світогляд на відповідну їм містобудівну політику в проектній справі, що реалізується шляхом прийняття проектних рішень щодо покращення містобудівної ситуації та розвитку і управління всіма видами територій. Вихідні та базові матеріали, що необхідні для розроблення та реалізації проектної документації, є значним інформаційним ресурсом. Актуальність та достовірність таких матеріалів суттєво впливає на якість і ефективність проектних рішень. Тому виникає необхідність організації ефективної системи збору, обробки, зберігання інформації містобудівного кадастру на обласному, місцевому (базовому) рівнях, своєчасного надання її суб'єктам містобудування на відповідних територіях, іншим користувачам та органам управління.

Реалізація даної Програми у частині утворення автоматизованої системи геопрострових даних у складі містобудівного кадастру як спеціалізованої системи найбільш повних даних про належність територій до відповідних функціональних зон, їх сучасне та перспективне призначення, екологічну, інженерно-геологічну ситуацію, стан забудови та інженерного забезпечення, характеристики будинків і споруд на землях усіх форм власності має базуватись на наявних даних про планування та забудову територій та населених пунктів області, а також на інформації, отриманій з інших джерел: земельного та інших видів кадастрів, матеріалів технічної інвентаризації будівель і споруд, картографічних та топографо-геодезичних матеріалів, які отримуються у встановленому чинним законодавством порядку.

Належна інформаційна політика в сфері містобудування і територіального планування, її технологічне забезпечення відповідно до новітніх технологій, впровадження автоматизованої системи даних забезпечить вирішення широкого кола завдань управління розвитком територій. Тому об'єднання в одній автоматизованій системі інформаційних ресурсів галузевих кадастрів та інформаційних систем з питань використання територій, їх кадастрового, екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території створить передумови для переходу на новий рівень управління територіями.

Передбачені Програмою заходи спрямовані на створення належних умов для діяльності Служби містобудівного кадастру з планового введення до інформаційної бази даних кадастрової інформації, у тому числі на підставі планувальних рішень розробленої містобудівної документації, обслуговування автоматизованої інформаційної системи містобудівного кадастру та забезпечення кадастровою інформацією органів управління, інших суб'єктів містобудівної діяльності.

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України в межах наявних фінансових ресурсів.

Джерелами фінансування Програми є кошти районного бюджету, та інших джерел, не заборонених законом.

Орієнтовний обсяг ресурсного забезпечення Програми з місцевого бюджету та інших джерел загалом становить близько 1 932,144 у тому числі на забезпечення пріоритетною містобудівною документацією територій району  майже 1 892,144   млн. грн. та на утворення містобудівного кадастру – 40,0 тис. грн. (додатки 1, 2 до Програми).

Програма розрахована на період з 2019 до 2020 року і складається з п’яти етапів:

7. Етапи запровадження містобудівного кадастру

 

 

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

1.

Правове та методичне забезпечення створення та ведення містобудівного кадастру Арцизького  району

2019 рік

Райдержадміністрація виконавчі комітети рад

2.

Формування служби містобудівного кадастру у складі  відділу містобудування, архітектури, житлово- комунального господарства та розвитку інфраструктури Арцизької районної державної адміністрації

2019 рік

Райдержадміністрація

3.

Формування програмно-технічних комплексів геоінформаційної системи Арцизького району

2019 – 2020  роки

Відділ містобудування, архітектури, житлово- комунального господарства та розвитку інфраструктури Арцизької районної державної адміністрації

4.

Організація навчання та підвищення кваліфікації працівників служб містобудівного кадастру Арцизького району

 

2020  рік

Управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації

5.

Забезпечення внесення до містобудівного кадастру геопросторової інформації та текстових матеріалів, що входять до складу містобудівної документації

2019 – 2020 роки

Відділ містобудування, архітектури, житлово- комунального господарства та розвитку інфраструктури Арцизької районної державної адміністрації

8. Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання заходів, визначених Програмою, в цілому сприятиме забезпеченню належною містобудівною документацією та утворенню і функціонуванню містобудівного кадастру в області на базі сучасних геоінформаційних технологій, які дадуть можливість звести різноманітні дані і моделі в єдину несуперечливу модель, що надалі може бути ефективно

застосована в різних технологіях аналізу і управління, в тому числі задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві.

Результатом реалізації запланованих заходів Програми стане:

          скорочення на 50% часу оброблення містобудівної інформації та    

          надання її зацікавленим сторонам (запитувачам, органам влади,   

          інвесторам, забудовникам, проектним організаціям і т. п.);

          формування бази кадастрових даних;

          організація ведення містобудівного моніторингу містобудівних даних;

         забезпечення електронного документообігу містобудівної та проектної документації, інших інформаційних ресурсів та вільний доступ через мережу Інтернет до цієї інформації зацікавлених осіб. У ході розгортання системи містобудівного кадастру передбачається щорічне надання послуг їх споживачам в обсязі до 1 тис. запитувачів.

В цілому у результаті запланованої роботи Арцизький район , його суб'єкти містобудівної діяльності, у тому числі органи влади, інвестори, забудовники, проектні організації, отримають можливість здійснення своєї діяльності на новій, більш удосконаленій організаційно-технологічній основі, більш ефективну систему організації містобудівних процесів на усіх рівнях, що дасть можливість задовольняти інтереси та потреби усіх категорій споживачів у даній сфері.

9.Координація та контроль за ходом виконання Програми

         Загальна організація виконання та координація діяльності щодо реалізації Програми здійснюється відповідальним виконавцем Програми -

         Запит на фінансування розробки містобудівної документації з бюджету на відповідний рік згідно з визначеними обсягами здійснюється замовником цієї містобудівної документації  відділом містобудування

Заходи з утворення (оновлення) містобудівної документації на регіональному рівні та оновленої картографічної основи на 2019-2020 роки

з/п

Назва районів

Заходи (розроблення схеми планування території району, генеральних та детальних планів),

назва населених пунктів

Обсяги фінансування за роками та джерелами

Загальна розрахункова вартість робіт (визначається за угодами та кошторисом)

2019

2020

2021

2022

2023

Обласний бюджет

Інші місцеві бюджети

Інші джерела

Обласний бюджет

Інші місцеві бюджети

Інші джерела

Обласний бюджет

Інші місцеві бюджети

Інші джерела

Обласний бюджет

Інші місцеві бюджети

Інші джерела

Обласний бюджет

Інші місцеві бюджети

Інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Арцизький

Всього по району СПТР *, в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Оновлення ТГО**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Розроблення Схеми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по району, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Арцизький

С. Главані

292,579

200,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Вознесенка

231,225

150,0

85,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Виноградівка

345,823

250,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.  Долинівка

161,564

150,0

60,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Павлівка

276,003

170,0

110,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Ново -Іванівка

314,570

 

 

 

250,0

70,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Острівне

270,380

 

 

 

150,0

120,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по району, у т.ч.:

1892,144

920,0

455,0

 

400,0

190,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорочення: *СПТР – схема планування території району

**ТГО – топографо-геодезична основа