14.10.2014

Звернення громадян

 

Графік

 особистого прийому громадян та громадян, які потребують безоплатної первинної правової допомоги  начальником архівного відділу районної державної адміністрації 

на 2017  рік

Прізвище,

 

 

ім’я  по батькові

 

 

Посада

 

 

Дні прийому

 

 

Години прийому

 

 

Небога Лілія Вікторівна

 

 

Начальник архівного відділу

 

 

Вівторок

 

 

Четвер

 

 

 

 

 

9.00-13.00

 

 

 Особистий прийом громадян проводиться   за адресою м. Арциз,

 вул. Соборна, 56 (каб. на І поверсі)

 

Згідно Закону України «Про звернення громадян» встановлено

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН:

Стаття 14. Розгляд пропозицій (зауважень) громадян

Органи державної влади і місцевого самоврядування,підприємства, установи, організації незалежно від форм власності,об`єднання громадян, посадові особи зобов`язані розглянути пропозиції (зауваження) та повідомити громадянина про результати розгляду.

Пропозиції (зауваження) Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій особисто.

Стаття 15. Розгляд заяв (клопотань)

Органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ,організацій незалежно від форм власності, об`єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов`язані об`єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).

Заяви (клопотання) Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій особисто.

Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов`язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви ідо компетенції якого входить вирішення порушених у заявах(клопотаннях) питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов`язки.

Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві(клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз`ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Стаття 16. Розгляд скарг громадян

Скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації,об`єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням -безпосередньо до суду.

Скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці,інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування,підприємств, установ і організацій особисто.

Скарги на рішення загальних зборів членів колективних сільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств,юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також на рішення вищих державних органів вирішуються в судовому порядку.

Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену на це іншу особу. Скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх законними представниками.

Скарга в інтересах громадянина за його уповноваженням,оформленим у встановленому законом порядку, може бути подана іншою особою, трудовим колективом або організацією, яка здійснює правозахисну діяльність.

До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду повертаються громадянину.

 

Стаття 17. Термін подання скарги

Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу.

Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, вразі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України.

Стаття 18. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги

Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ,організацій незалежно від форм власності, об`єднань громадян,засобів масової інформації, посадових осіб, має право:

 

 

· особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;

· знайомитися з матеріалами перевірки;

· подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;

· бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;

· користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;

· одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

· висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;

· вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

Стаття 19. Обов`язки органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об`єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг

Органи державної влади і місцевого самоврядування,підприємства, установи, організації незалежно від форм власності,об`єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов`язані:

 

 

· об`єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;

· у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану постанову;

· ( Частину першу статті 19 доповнено абзацом згідно із Законом N 2384-IV ( 2384-15 ) від 20.01.2005 ) на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;

· скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;

· забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв`язку з заявою чи скаргою рішень;

· письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення;

· вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання громадянина не пізніш як у місячний термін довести прийняте рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи об`єднання громадян за місцем проживання громадянина;

· у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз`яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;

· не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;

· особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.

У разі необхідності та за наявності можливостей розгляд звернень громадян покладається на посадову особу чи підрозділ службового апарату, спеціально уповноважені здійснювати цю роботу, в межах бюджетних асигнувань. Це положення не скасовує вимоги абзацу дев`ятого частини першої цієї статті.

Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п`ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п`яти днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Для зручності в роботі архівного відділу розроблено зразки заяв з найбільш актуальних питань: земельних, про підтвердження трудового стажу, заробітної плати. Зразки заяв наведені нижче.

 

Зразок заяви № 1

 

________________________________________________________________________________________________________

Прошу надати архівну довідку про звільнення мене з членів у________ році

(назва колгоспу)

з посиланням на номер і дату протоколу загальних зборів колгоспників .

Довідка необхідна для надання до Пенсійного фонду.

(Пенсійного фонду, центру зайнятості, тощо)

 

 

_____________ ______________

(дата) (підпис)

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

Прошу надати копію рішення ____________________міської

(сільської) ради___________________________________________

__________________________________________________________

Рішення було прийнято у_____році (або за період _____р. по _____р.)

Копія рішення необхідна для надання до _________________

__________________________________________________________

(Пенсійного фонду, центру зайнятості, тощо)

 

 

 

 

____________ ___________

(дата) (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ________________________________________________________________________________________________________ 

 Прошу надати архівну довідку про мою роботу у якості (голови, депутата) __________________________________міської (сільської) ради

із зазначенням номера та дати протоколу сесії __________________________

міської (сільської) ради.

 

Довідка необхідна для надання до

(Пенсійного фонду, центру зайнятості, тощо)

 

 

 

 

_____________ ______________

(дата) (підпис)